fbpx

Algemene voorwaarden Saan Media

L.H. de Zeeuw – te Rietmolen, h.o.d.n. Saan Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74278649 en is gevestigd aan Kronenburgerpark 6, 1567 HL te Assendelft.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Saan Media.
 3. Diensten: het ontwikkelen van Websites, het beheer van Websites, zoekmachineoptimalisatie en promotie van Websites (SEO en SEA), het online adverteren en overige marketing gerelateerde werkzaamheden, alsmede het verzorgen van trainingen voor (werknemers van) Opdrachtgever.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een opleiding of training.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Saan Media heeft aangesteld, projecten aan Saan Media heeft verleend voor Diensten die door Saan Media worden uitgevoerd, of waaraan Saan Media een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Saan Media, alsmede voorstellen van Saan Media voor Diensten die door Saan Media aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Saan Media.
 7. Saan Media: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 8. Website: de Website die in opdracht van Opdrachtgever door Saan Media is of wordt gemaakt.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Saan Media, elke Overeenkomst tussen Saan Media en Opdrachtgever en op elke dienst die door Saan Media wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Saan Media aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Saan Media is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Saan Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Oplevertijden in het aanbod van Saan Media zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Saan Media heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Saan Media te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Niettemin heeft Saan Media het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever op een voor Saan Media gegronde reden te weigeren.
 2. Saan Media is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Saan Media wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Saan Media wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Saan Media is verbonden.
 4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich meebrengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Saan Media van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Saan Media kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Saan Media ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Saan Media tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Saan Media is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Saan Media kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Saan Media nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Saan Media zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Saan Media staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Saan Media de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Saan Media aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Saan Media heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is Saan Media niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Saan Media, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. Saan Media is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, ongeacht of de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Saan Media Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Saan Media aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Saan Media of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Saan Media recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7   Werkwijze en specificaties

 1. Partijen treden in overleg met betrekking tot de specificaties van de te ontwikkelen Website en de werkwijze voor de ontwikkeling, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde/aan te leveren specificaties en/of ontwerpen. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt.
 2. De uit het overleg, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voortvloeiende afspraken met betrekking tot de specificaties van de te ontwikkelen Website en de werkwijzen voor de ontwikkeling worden schriftelijk vastgelegd. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Saan Media zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden, met inachtneming van de expliciet en schriftelijk overeengekomen specificaties.

 Artikel 8   Acceptatie en (op)levering

 1. De door Saan Media ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 2. Partijen kunnen een testperiode nader overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Saan Media. Indien het gebrek tijdens de testperiode wordt ontdekt, kan het herstel, indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, door Saan Media kosteloos hersteld worden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever de hiervoor geldende meerprijs te vergoeden. Het staat Saan Media vrij om tijdelijke oplossingen aan te dragen.
 3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van:
 4. Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties;
 5. (Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de Website niet belemmeren;
 6. Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.
 7. De herstelwerkzaamheden van de in lid 2 bedoelde gebreken komen voor rekening van Saan Media, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Saan Media zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 14 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Saan Media. Saan Media spant zich in om (eventuele) fouten of gebreken in de ontwikkeling van de Website binnen een redelijke termijn te herstellen, indien dit tijdens de testperiode wordt ontdekt. Na acceptatie van de Website, worden fouten slechts herstelt op basis van meerkosten. Saan Media is gerechtigd om het herstel uit te stellen in verband met het behalen van andere (deel)opleveringen indien dit naar haar oordeel een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst bevordert.
 8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 9. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de Website heeft geaccepteerd, vrijwaart Opdrachtgever Saan Media voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de Website.
 10. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde Website, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 11. Saan Media stelt de Website aan Opdrachtgever voor aflevering ter beschikking op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm, al dan niet online.

 Artikel 9   Adviezen

 1. Saan Media kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, social media plan, ontwerp, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Saan Media de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Saan Media verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Saan Media wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Saan Media gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Saan Media kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 4. Opdrachtgever zal Saan Media schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10   Training

 1. Saan Media kan indien daartoe opdracht is gegeven een Training organiseren voor (werknemers van) Opdrachtgever. De Training kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.
 2. De inhoud van de Training is niet bindend, doch zal Saan Media de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.
 3. De Dienst vindt plaats op locatie van Opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. Indien de Dienst plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever dient Opdrachtgever zorg te dragen om de gevraagde faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen aan Saan Media. Indien een Dienst niet kan plaatsvinden omdat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Saan Media is gerechtigd om instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en de daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de Dienst.
 5. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Saan Media verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Saan Media wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Saan Media gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 6. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de uitvoering van de Trainingen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens en de eigen inzet en medewerking van Opdrachtgever en diens medewerkers gedurende de Training. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie en de inzet vanuit Opdrachtgever zelf en diens medewerkers die deelnemen aan de Training.
 7. Opdrachtgever zal Saan Media schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 8. Indien hiertoe voorafgaand en expliciete schriftelijke toestemming van Saan Media is verkregen, is het voor Opdrachtgever mogelijk om Deelnemers onderling te vervangen, zonder bijkomende kosten. Indien de Dienst een groepstraining betreft op verzoek van Opdrachtgever, zal Saan Media bij de inhoud van haar Dienst zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemers.
 9. Saan Media behoudt zich het recht voor om Trainingen te allen tijde te annuleren. Zulks is bijvoorbeeld mogelijk ingeval van een ontoereikend aantal deelnemers, hetwelk in het Aanbod vermeld zal staan.
 10. Indien Opdrachtgever, of een Deelnemer besluit om gedurende de training te stoppen, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 11   SEO, SEA en social media advertenties

 1. Saan Media biedt de mogelijkheid aan om advertenties op te stellen voor Google en social media. Aan de inhoud van deze advertenties kan Saan Media nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, danwel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft Saan Media het recht deze teksten te weigeren.
 2. Saan Media garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van SEO en SEA diensten. Saan Media past slechts een bepaalde strategie toe. Dit biedt geen garanties voor de toekomst. Evenmin kan Saan Media hierover toezeggingen doen doch zal Saan Media zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.
 3. Indien Saan Media ten behoeve van Opdrachtgever SEO en/of SEA opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO en/of SEA duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
 4. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst zal worden.
 5. Het budget voor de SEA wordt in samenspraak met Opdrachtgever bepaald en dient rechtstreeks voldaan te worden aan de desbetreffende derde partij.
 6. De uitvoering van social media advertenties, SEO en SEA diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google en Facebook. De diensten worden door Saan Media uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

 Artikel 12   Social media beheer

 1. Als onderdeel van de Diensten kan Saan Media het social media-kanaal en de daarbij behorende pagina(s) van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van de pagina(s), de marktpositie, naamsbekendheid en/of imago (promotie) van Opdrachtgever.
 2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Saan Media plaatst in beginsel enkel content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. Saan Media zal slechts indien dit expliciet en schriftelijk overeen is gekomen content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van aanpassingen en/of verbeteringen zijdens Saan Media, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Saan Media het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google en/of de betreffende social media kanalen. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen, beschikbaarheid en functionaliteit alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Saan Media. Saan Media zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde beperkingen en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Saan Media staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, en meer. Bij het plaatsen van content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Saan Media zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden en/of andere regels zoals gehanteerd door dergelijke social media partijen.
 5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Saan Media haar Diensten te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs en meer.
 6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Saan Media, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens social media account(s). Indien voor het gebruik van social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen voorwaarden steeds stipt nageleefd worden.
 7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor posts minimaal 7 (kalender)dagen voor het plaatsen van deze posts aan te leveren. Indien Opdrachtgever content niet tijdig aanlevert, bestaat de mogelijkheid dat de content niet tijdig door Saan Media wordt geplaatst. Deze omstandigheid komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Het uitvoeren van social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 9. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Saan Media te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Saan Media zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Saan Media. Hieronder wordt tevens verstaan het verstoren van een eventueel opgestelde social media strategie.
 10. Saan Media wijst Opdrachtgever erop dat de uitvoering van social media beheer nimmer valt aan te merken als een SEO-dienst, waaronder verstaan het verbeteren van de positie van de website of het social media account van Opdrachtgever in de notering van online zoekmachines zoals Google.

 Artikel 13   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Saan Media is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal Saan Media Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Saan Media de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Saan Media gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Saan Media, Saan Media een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 14   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Saan Media verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Saan Media niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Saan Media is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Saan Media verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Saan Media voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Saan Media kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Saan Media gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Saan Media.
 4. Voor zover is overeengekomen dat Saan Media content plaatst of aanpassingen doorvoert op de betreffende pagina van het social media kanaal van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Saan Media hiervoor toegang verlenen tot alle (digitale) plaatsen, (software)systemen en social media kanalen ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Saan Media is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Saan Media gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. Indien is overeengekomen dat Saan Media dergelijk social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens Website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Saan Media, tenzij anders overeengekomen. Voor zover is overeengekomen dat Saan Media content plaatst of aanpassingen doorvoert aan de website en/of advertenties van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Saan Media hiervoor toegang geven tot alle plaatsen, Diensten en accounts onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Saan Media is gerechtigd de door haar ontwikkelde content onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. Saan Media is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging.
 8. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onderhavige Overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Artikel 15   Oplevering

 1. Oplevering geschiedt op een door partijen expliciet en schriftelijk overeengekomen wijze.
 2. Indien bij de levering enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Saan Media gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Saan Media of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Saan Media recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Saan Media aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Saan Media bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Saan Media gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 6. Saan Media spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Saan Media.
 7. Saan Media spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 8. Saan Media heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde zaken en Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om de door haar (op)geleverde zaken en Werken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 9. Alle aanpassingen die Opdrachtgever maakt of laat maken aan het opgeleverde, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 Artikel 16   Risico-overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikname.

Artikel 17   Garanties

 1. Saan Media voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Saan Media in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Saan Media gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Saan Media gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk, gedetailleerd en schriftelijk aan Saan Media te melden op zodanige wijze dat Saan Media in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Saan Media een bevestiging van de melding ontvangt.
 5. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Saan Media is niet verplicht om deze gegevens te herstellen Indien overeengekomen kan Saan Media naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Saan Media verstrekte inlichtingen.
 6. Aansprakelijkheid van Saan Media voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.
 7. Saan Media staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde Website werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of apparatuur.
 8. Saan Media is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Saan Media niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 10. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen herstel ten gevolge van gebruiksfouten of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever en/of andere niet aan Saan Media toe te rekenen oorzaken.

Artikel 18   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Saan Media voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Saan Media opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. De kosten van de (ontwikkel)werkzaamheden omvatten tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de Website gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Saan Media haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Saan Media is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Indien een periodieke betalingsverplichting overeen is gekomen, is Saan Media gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Saan Media.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Saan Media zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Saan Media meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 20   Opschorting en ontbinding

 1. Saan Media heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Saan Media gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Saan Media is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Saan Media is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Saan Media te vergoeden voor elk financieel verlies dat Saan Media lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 21   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten rustend op de conform de Overeenkomst gebruikte, dan wel ontwikkelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle Websites, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Saan Media, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Saan Media worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Saan Media gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. Niettemin behoudt Saan Media het recht om de aan de ontwikkeling daarvan ten grondslag liggende onderdelen, beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, Werken en meer zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken, exploiteren en/of verder te ontwikkelen, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Saan Media, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers, rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Saan Media, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Saan Media opgeleverde zaken, dient Saan Media expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Saan Media, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 Artikel 22   Overmacht

 1. Saan Media is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Saan Media wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (I) overmacht van toeleveranciers van Saan Media, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Saan Media zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (VI) ziekte van werknemers van Saan Media of door haar ingeschakelde adviseurs en (VII) overige situaties die naar het oordeel van Saan Media buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Saan Media is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 23   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Saan Media alleen geacht te bestaan indien Saan Media dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Saan Media, is Saan Media uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Saan Media binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Saan Media deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Saan Media in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Saan Media leidt tot aansprakelijkheid van Saan Media, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Saan Media. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. Indien de Overeenkomst een looptijd van meer dan 6 maanden bedraagt, is de aansprakelijkheid voorts beperkt tot het bedrag dat in de 6 maanden voorafgaand aan het schadebrengende feit in het kader van de Overeenkomst is gefactureerd.
 4. Saan Media is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website of Social media account van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website of het social media account. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 5. Saan Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade of kosten ten gevolge van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Saan Media.
 6. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving.
 7. Saan Media sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Saan Media is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Saan Media voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Saan Media geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Saan Media.
 9. Enige door Saan Media opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Saan Media.
 10. De inhoud van het opgeleverde advies van Saan Media is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Saan Media opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Saan Media. Saan Media is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Saan Media nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Saan Media haar eigen advies.
 12. Saan Media staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Saan Media verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Saan Media vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Saan Media 6 maanden nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Saan Media.

 Artikel 24   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Saan Media verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Saan Media zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. 2. Indien partijen dit expliciet overeen zijn gekomen, maakt Saan Media gebruik van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s bij de ontwikkeling of aanpassing van het beeldmateriaal ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Saan Media uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van het hierboven genoemde.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Saan Media van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Saan Media voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Saan Media voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 6. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, programmatuur of informatiedragers aan Saan Media verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 25   Geheimhouding

 1. Saan Media en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Saan Media bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Saan Media is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Saan Media opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Saan Media steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Saan Media op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Saan Media zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Saan Media niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Saan Media aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Saan Media vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Saan Media vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Saan Media is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Saan Media en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 26 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

 1. Saan Media gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Saan Media de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@saanmedia.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Saan Media verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Saan Media tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Saan Media op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 27   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Saan Media of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@saanmedia.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Saan Media de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Saan Media zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 28   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Saan Media en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Saan Media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Saan Media en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Assendelft, 15-03-2020